แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลfacebook

อาเซียน

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการประชาชนของเทศบาลตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการ

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/09/2562
วันนี้
30
เมื่อวานนี้
64
เดือนนี้
199
เดือนที่แล้ว
1,833
ปีนี้
17,138
ปีที่แล้ว
53,214
ทั้งหมด
132,205
ไอพี ของคุณ
3.237.67.179

-:- ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 44/2563 
-:- ประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกฑณ์และวิธีการปิดป้ายประกาศเกี่ยวกับการเลือก สมาชิกและนายก อบจ.ร้อยเอ็ด 
-:- ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลู 
-:- ประกาศตกลงเลิกสัญญาและขอคืนหลักประกันสัญญา  
-:- ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ 
-:- งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ และ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
-:- ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง "ภาษีที่ดิน ช่วยพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาชาติ" 
-:- แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) 
-:- ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 19/2563 
-:- ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 20/2563 
ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563
กิจกรรมวันปิยมหาราช 2563
โครงการอบรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2563
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม
จิตอาสาพระราช ทานเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบคลากรภายในองค์กร ประจำปี 2563
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทาง หมู่ 14 ถึง หมู่ที่ 6 บ้านนายเริ่ม โพธิ์ชัยหล้า ไปทางทิศเหนือเลี้ยวขึ้นไป ทางทิศตะวันออกไปบ้านหนองขุมเงิน หมู่ 14 
-:- ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองแวง หมู่ที่ 7 บ้านโพธิ์ทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่สำคัญต่างๆภายในเขตเทศบาลตำบลชัยวารี 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่สำคัญต่างๆ ภายในเขตเทศบาลตำบลชัยวารี 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่สำคัญต่างๆภายในเขตเทศบาลตำบลชัยวารี 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บึงศรีจำนูญโดยการก่อสร้างทางเดินเท้าบึงศรีจำรูญทางด้าน 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บึงศรีจำรูญ โดยการก่อสร้างทางเดินเท่าบึงศรีจำรูญทางด้ 
ประกาศราคากลาง
-:- ตารางแสดงวงเงินโครงการขยายไหล่ทาง หมู่ 14 ถึง หมู่ที่ 6 บ้านนายเริ่ม โพธิ์ชัยหล้า ไปทางทิศเหนือเลี้ยวขึ้นไป ทางทิศตะวันออกไปบ้านหนองขุมเงิน หมู่ 14  
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมฝาปิด คสล. จากสายแยกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอโพ 
-:- ตารางแสดงวงเงินโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง คสล.จากบ้านนาแพงต่อจากของเดิม 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บึงศรีจำรูญ โดยการก่อสร้างทางเดินเท้าบึงศรีจำรูญทางด้านทิศตะว 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 
-:- ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562  
-:- ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 
-:- ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 
-:- ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 
-:- ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๐ 


แผนที่ท่องเที่ยว
แงงเมืองข้าวจี่ใหญ่
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ม.๑๒ จักสานกระติข้าว
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ม. 1 กลุ่มข้าวจี่ 4.0
ผลิตภัณฑ์ชุมชนม.13. กระเป๋าจากผ้า


ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์คู่มือประชาชนสถิติอุบัติเหตุกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ดปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดร้อยเอ็ดระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐกรมบัญชีกลางกกต