“มุ่งสู่เมือง ป่าสวย น้ำใส ชัยวารีสะอาด ราษฎรปลอดภัย การศึกษาก้าวไกล ยิ่งใหญ่ประเพณี”

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลfacebook

อาเซียน

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการประชาชนของเทศบาลตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ดศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/09/2562
วันนี้
2
เมื่อวานนี้
134
เดือนนี้
387
เดือนที่แล้ว
4,064
ปีนี้
31,811
ปีที่แล้ว
32,230
ทั้งหมด
221,638
ไอพี ของคุณ
34.239.148.127
ลำดับรายการวันที่
1คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน24 เม.ย. 2566
2คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ14 พ.ค. 2564
3คู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง29 เม.ย. 2564
4คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม29 เม.ย. 2564
5ขั้นตอนในการขอรับเงินอุดหนุนบุตร29 เม.ย. 2564
6พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.254214 พ.ค. 2563
7พราราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.254614 พ.ค. 2563
8ความรู้เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสาระสำคัญที่เกี่ย14 พ.ค. 2563
9พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 249614 พ.ค. 2563
10พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 14 พ.ค. 2563

1