“มุ่งสู่เมือง ป่าสวย น้ำใส ชัยวารีสะอาด ราษฎรปลอดภัย การศึกษาก้าวไกล ยิ่งใหญ่ประเพณี”

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลfacebook

อาเซียน

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการประชาชนของเทศบาลตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ดศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/09/2562
วันนี้
133
เมื่อวานนี้
104
เดือนนี้
253
เดือนที่แล้ว
4,064
ปีนี้
31,677
ปีที่แล้ว
32,230
ทั้งหมด
221,504
ไอพี ของคุณ
34.239.148.127
1
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy,เทศบาลตำบลชัยวารี,chaivaree.go.th

การประชุมประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชัยวารี (ชั้น ๓) โดย นายวิชิต ธนะสินธุ์ ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลชัยวารี

เป็นประธานการประชุมประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ และให้นโยบายการงดให้หรือรับของขวัญ ของกำนัลหรือ

ประโยชน์อื่นๆ ใด (No Gift Policy) ในการดำเนินงานและช่วงเทศกาลสำคัญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่

ของหน่วยงานปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริต

และสามารถคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวมได้ เพื่อดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล

26 เมษายน 2566

รับการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ ITA และประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการท,เทศบาลตำบลชัยวารี,chaivaree.go.th

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 น. นายวิชิต ธนะสินธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลชัยวารี เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร บุคลากร สมาชิก อปพร.ของเทศบาลตำบลชัยวารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประเด็นที่ 1. การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ประเด็นที่ 2. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประเด็นที่ 3. การนำนโยบาย NO Gift policy ไปสู่การปฏิบัติ
ประเด็นที่ 4. การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประเด็นที่ 5. กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติมิชอบ
ประเด็นที่ 6. กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส การประชุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ ปรับปรุง พัฒนา ส่งเสริมให้เทศบาลตำบลชัยวารี ลดความเสี่ยงการทุจริต พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA มีการจัดการการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น และช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป

07 ธันวาคม 2565

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรของเทศบาลตำบลชัยวารี เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ประจำป,เทศบาลตำบลชัยวารี,chaivaree.go.th

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เทศบาลตำบลชัยวารี จัดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานลูกจ้าง เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปลูกจิตสำนึกและค่านิยมของบุคลากรให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ มีกระบวนทัศน์วัฒนธรรมในการปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและพัฒนาคุณธรรมชีวิตและสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับบุคลากรให้มีคุณลักษณะที่เป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม

31 ตุลาคม 2565

โครงการฝึกอบรม เพิ่มศักยภาพของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลชัยวารี,เทศบาลตำบลชัยวารี,chaivaree.go.th

วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 08.30 -16.30 น. เทศบาลตำบลชัยวารีจัดโครงการฝึกอบรม เพิ่มศักยภาพของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลชัยวารี ในหัวข้อ “ระเบียบกฎหมายกับการปฏิบัติงานของท้องถิ่น” บรรยายโดย นายบุญสรวง พุฒิพัฒน์พาณิชย์ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น และหัวข้อ “ระเบียบการเงิน การคลังและการพัสดุ ” บรรยายโดย นางสดุดี ศรีวงค์ษาผอ.กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ โดยมี นายกรกฏ บุญญามิ่ง นายอำเภอโพธิ์ชัย เป็นประธาน

14 กันยายน 2565

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (4 รายการ)