“มุ่งสู่เมือง ป่าสวย น้ำใส ชัยวารีสะอาด ราษฎรปลอดภัย การศึกษาก้าวไกล ยิ่งใหญ่ประเพณี”

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลfacebook

อาเซียน

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการประชาชนของเทศบาลตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ดศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/09/2562
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
134
เดือนนี้
387
เดือนที่แล้ว
4,064
ปีนี้
31,811
ปีที่แล้ว
32,230
ทั้งหมด
221,638
ไอพี ของคุณ
34.239.148.127
นางสาวกชพร สิริผิวเงิน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
โทร.086-4685736


นางสาวนิตยา ชูศรีทอง
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
โทร.090-9633816


นางสาวรุ่งอรุณ กมลศิลป์
นักวิชาการสาธารณสุข
โทร.063-4925049


นายประจวบ โพธิ์ชัยรัตน์
ลูกจ้างประจำ
โทร.064-5150121


นายจักรพงษ์ บุญมาก
ลูกจ้างประจำ
โทร.061-0272034


นายอดุลย์ หันจรัส
พนักงานจ้างตามภารกิจ
โทร.086-2262498


นายเวียงสินธุ์ ผ่องนานารถ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
โทร.087-8534723


นายคำใส แดนประเทือง
พนักงานจ้างตามภารกิจ


นายพิเนตร หงษ์ศรีเมือง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
โทร.065-2727141


นายบัลลังก์ โพธิ์ไชยโย
พนักงานจ้างตามภารกิจ


นายเสถียร สายโรจน์
พนักงานจ้างตามภารกิจ
โทร.098-6292173


นางกมลทิพย์ พลเยี่ยม
พนักงานจ้างตามภารกิจ
โทร.063-7358090


นายทรงธรรม ชูศรีวาสน์
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร.087-8667785


นายเทียนชัย นาห้วยล้อม
พนักงานจ้างทั่วไป


นายสมเดช โพธิ์ชัยโถ
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวสภาพร สังศักดิ์
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร.061-3420465


นางสาวสกาวใจ จรเกษ
จ้างเหมาบริการ
โทร.095-9297679


นายวิศรุต เทียมศรี
จ้างเหมาบริการ
โทร.096-8395560