“มุ่งสู่เมือง ป่าสวย น้ำใส ชัยวารีสะอาด ราษฎรปลอดภัย การศึกษาก้าวไกล ยิ่งใหญ่ประเพณี”

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

facebook

อาเซียน

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการประชาชนของเทศบาลตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ดศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/09/2562
วันนี้
44
เมื่อวานนี้
138
เดือนนี้
2,149
เดือนที่แล้ว
2,465
ปีนี้
11,371
ปีที่แล้ว
24,085
ทั้งหมด
168,968
ไอพี ของคุณ
3.238.176.43
อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ตามกฏหมายเทศบาลตำบล

             ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒  สามารถกำหนดภารกิจของเทศบาล เป็น  ๗  ด้าน  ดังต่อไปนี้

     ๕.๑  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

           (๑) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก  ทางน้ำ  และทางระบายน้ำ

           (๒) การจัดให้มีน้ำสะอาด

           (๓) การสาธารณูปการ

           (๔) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

           (๕) การจัดให้มีตลาด

     ๕.๒  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต   มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

           (๑) การจัดการศึกษา

           (๒) การสังคมสงเคราะห์   และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา   และผู้ด้อยโอกาส

           (๓) การส่งเสริมกีฬา

           (๔) การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล

           (๕) การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน ที่สาธารณะ

           (๖) การจัดไห้มีโรงฆ่าสัตว์

           (๗) การบำรุงและส่งเสริมการทำมาหากิจของราษฎร

     ๕.๓  ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้

            (๑) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

            (๒) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

            (๓) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

            (๔) การรักษาความปลอดภัย  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย   และการอนามัย โรงมหรสพ  และสาธารณสถานอื่น

            (๕) การผังเมือง

      ๕.๔   ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้

            (๑) การจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

            (๒) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน

            (๓) การส่งเสริมการท่องเที่ยว

       ๕.๕   ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีภารกิจ

            (๑) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

            (๒) การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

            (๓) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย                                              

            (๔) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้   ที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

            (๕) การดูแลรักษาที่สาธารณะ

        ๕.๖  ด้านการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม   จารีตประเพณี   และภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้

            (๑) การบำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี   ภูมิปัญญาท้องถิ่น   และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

      ๕.๗   ด้านการบริการจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง   ดังนี้

            (๑) สนับสนุนสภาตำบลและองค์กรปกครองท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่นสนับสนุน หรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

                 ในการพัฒนาท้องถิ่น

            (๒) ประสานให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

            (๓) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาตำบลและองค์กรปกครองท้องถิ่นอื่น

            (๔) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองท้องถิ่น