แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลfacebook

อาเซียน

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการประชาชนของเทศบาลตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการ

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/09/2562
วันนี้
31
เมื่อวานนี้
64
เดือนนี้
199
เดือนที่แล้ว
1,833
ปีนี้
17,138
ปีที่แล้ว
53,214
ทั้งหมด
132,205
ไอพี ของคุณ
3.237.67.179
โครงสร้างหน่วยงาน

 

โครงสร้างหน่วยงาน

 

ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน

 

 

สำนักปลัด

 

      สำนักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่ มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล โดยแบ่งส่วนราชการภายในและความรับผิดชอบดังนี้

 

1. งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่เกี่ยวกับ


- การจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
- การตราเทศบัญญัติที่มิใช่เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณา วินิจฉัยปัญหา ข้อกฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่ง
- การสอบสวน ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง การร้องทุกข์หรืออุทธรณ์
- งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ และร้องเรียน
- งานสารบรรณกลาง
- การจัดทำและดูแลเวปไซด์ขององค์กร
- การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของเทศบาล
- งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล
- งานส่งเสริมการเกษตร
- การจัดทำฎีกาต่างๆของสำนักปลัด
- การลงระบบ e-laas
- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

2. งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 

- การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
- การบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย เลื่อนระดับ และสอบคัดเลือก
- การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
- การขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง
- การพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษา ดูงาน การลาศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษา
- การลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่น ๆ
- การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 

3. งานแผนและงบประมาณ มีหน้าที่เกี่ยวกับ


- การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
- การจัดแผนพัฒนาสามปี
- การจัดทำแผนการดำเนินงาน
- การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
- การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองกุง
- การจัดทำเอกสารการควบคุมภายใน
- การลงระบบ e-plan ระบบข้อมูลกลางของ อปท.
- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 

- การควบคุมการใช้รถกู้ชีพ รถดับเพลิงเอนกประสงค์ ของเทศบาล
- การป้องกันและระงับอัคคีภัย
- งานอำนวยการ งานช่วยเหลือและฟื้นฟู งานกู้ภัยต่างๆ
- งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
- งานฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
- งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน
- งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่รับมอบหมาย

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

กองคลัง

 

       มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

โดยแบ่งส่วนราชการภายในและความรับผิดชอบดังนี้

 

1.งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 

- การตรวจสอบการจ่ายเงินทุกประเภท
- การควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
- การจัดทำเช็คและจัดทำเอกสารการจ่ายเงิน
- การจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย
- การจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
- การจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี
- การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายด้วยระบบ e-LAAS
- การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน
- การจัดทำและยื่นแบบ ภงด. 1 ก. พิเศษ โดยจัดทำให้เสร็จภายในเดือนปีถัดไป
- การจัดทำฎีกาส่งใช้เงินยืมทุกประเภท
- การรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

2.งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ


- การจัดทำการจัดซื้อ/จัดจ้างด้วยระบบ e-LAAS
- การจัดทำรายงานขอซื้อ/จ้าง พร้อมตรวจสอบงบประมาณก่อนดำเนินการ
- การจัดทำประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา พร้อมทั้งดำเนินการจนแล้วเสร็จ
- การจัดหาวัสดุเพื่อใช้ในกิจการเทศบาล
- การจัดทำทะเบียนคุมพัสดุและครุภัณฑ์ทุกประเภท
- การจัดทำรายงานขออนุมัติซ่อมแซมวัสดุ/ครุภัณฑ์ทุกประเภท
- การจัดทำทะเบียนคุมเงินประกันสัญญาให้เป็นปัจจุบัน
- การจัดทำเอกสารและควบคุมเกี่ยวกับการเบิกจ่ายวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงให้เหมาะสมและประหยัด
- การออกหนังสือรับรองผลงานให้แก่ผู้จ้าง
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

3. งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ มีหน้าที่ดังนี้

 

- การวางแผนการจัดเก็บรายได้และการแก้ไขปัญหาอุปสรรค ในการจัดเก็บรายได้
- การวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล
- การพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและกำหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ละรายได้อื่น
- การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร
- ดำเนินการจัดเก็บเก็บด้วยระบบ e-LAAS
- การตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในมีงบประมาณ จัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี ( ผ.ท. 5 )
- การรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือแนบคำร้องของผู้เสียภาษีค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น ๆ
- การจัดเก็บและรับชำระภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น ๆ
- งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่
- การสำรวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม
- การจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

กองช่าง

 

         มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบการจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบการตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคับอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิงและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในและความรับผิดชอบดังนี้

 

1.งานวิศวกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 

-การสำรวจและออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม
-การสำรวจและออกแบบโครงการก่อสร้างด้านวิศวกรรม
-การตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
-การประมาณราคาก่อสร้าง
-การควบคุมการก่อสร้าง
-การศึกษาวิเคราะห์และวิจัยทางด้านวิศวกรรม
-งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า ฯลฯ
-งานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า ฯลฯ
-งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

2.งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 

-การขนส่งและวิศวกรรมจราจร
-งานไฟฟ้าสาธารณะ งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา งานประปา
-งานการระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง การบำรุงรักษาคูคลองท่อระบายน้ำ ทำการสำรวจพื้นที่และโครงการป้องกันน้ำท่วมขัง
-การจัดทำแผนโครงการบำรุงรักษาดูแลคลองสาธารณะ แผนโครงการล้างท่อระบายน้ำและแผนการดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องสูบน้ำ อุปกรณ์เกี่ยวกับการระบายน้ำให้มีความพร้อมที่จะใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการแก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมขัง การระบายน้ำและจัดตั้งงบประมาณขุดลอกคูคลอง คูน้ำ สร้างเขื่อน สร้างทำนบ เป็นต้น
-การเตรียมงานในการจัดสถานที่งานประเพณีต่าง ๆในพื้นที่

 

3.งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 

-งานสารบรรณของกองช่าง
-การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของกองช่าง
-การลงระบบ e-laas
-การจัดทำเอกสารสำคัญภายในกองช่าง
-งานบัญชีและการเงินของกองช่าง
-งานงบประมาณของกองช่าง
-งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

        กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชนส่งเสริมสุขภาพและอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอื่นๆเกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในและความรับผิดชอบดังนี้

 

1. งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับ


- การปรับปรุงรูปแบบการจัดระบบการให้บริการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- การกำหนดมาตรฐานทางด้านส่งเสริมสุขภาพ
- การควบคุมป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
- การเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมสุขภาพ
- การจัดทำแผนงานสาธารณสุข
- การจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับด้านสุขาภิบาล ส่งเสริมสุขภาพ และสาธารณสุข
- การควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- การป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ
- การจัดทำแผนตามโครงการบริหารสาธารณสุขให้สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขของท้องถิ่นโดยประสานแผนกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จังหวัด
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

2. งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ


- งานสารบรรณของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
- การดูแลรักษา จัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
- งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

กองการศึกษา        กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาโดยให้มีงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศก์ งานกิจการนักเรียน และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬา และนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในและความรับผิดชอบดังนี้

 

1. งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 

- ส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศวัฒนธรรมท้องถิ่น วัฒนธรรมพื้นบ้าน
- ส่งเสริมสนับสนุนงานประเพณีท้องถิ่น
- ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับศาสนา
- ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพของเด็กและเยาวชน
- สำรวจข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
- ส่งเสริมการจัดงานวันสำคัญของชาติ เช่น วันเด็กแห่งชาติ
- ส่งเสริมอาชีพและรายได้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่

 

2. งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 

- ช่วยงานธุรการและสารบรรณของกองการศึกษา
- เผยแพร่ข่าวสารของของกองการศึกษา
- งานรวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์
- งานสารนิเทศและการสื่อสาร
- การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของกองการศึกษา
- งานที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

3. งานการศึกษาปฐมวัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ


- ส่งเสริมและสนับสนุนด้านพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีคุณภาพตามาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ให้การศึกษาและพัฒนาการสำหรับเด็กได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
- ดูแล ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
- จัดกิจกรรมตามหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ พัฒนาเด็กด้านการศึกษา ด้านการอบรมเลี้ยงดู ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญาตามวัย
- จัดเตรียมและให้บริการวัสดุ อุปกรณ์ คู่มือครู สื่อการเรียน การสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- การติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการประชุมต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และงานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข่าวสาร เอกสารต่าง ๆ ตามกฎระเบียบ และนโยบายของทางราชการ อันเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

 

4. งานโรงเรียน มีหน้าที่เกี่ยวกับ


- การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษาในด้านต่างๆ
- การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้
- ส่งเสริมและจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
- ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและส่งเสริมการปลูกฝังวินัยและถ่ายทอดวัฒนธรรมของชาติ การปลูกฝังประชาธิปไตยให้กับนักเรียน
- การส่งเสริมความประพฤติของนักเรียน ป้องกันและแก้ไขปัญหาความประพฤติของเด็กที่ไม่พึงประสงค์อย่างมีมาตรฐาน
- การส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพและทักษะชีวิตสำหรับนักเรียน
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย