แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดfacebook

อาเซียน

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการประชาชนของเทศบาลตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการ

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/09/2562
วันนี้
54
เมื่อวานนี้
63
เดือนนี้
1,489
เดือนที่แล้ว
1,899
ปีนี้
13,115
ปีที่แล้ว
53,214
ทั้งหมด
128,182
ไอพี ของคุณ
75.101.220.230
ลำดับรายการวันที่
1สรุปสาระสาคัญพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 25626 ส.ค. 2563
2ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท 25596 ส.ค. 2563
3ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 3 25596 ส.ค. 2563
4ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 6 ส.ค. 2563
5ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 6 ส.ค. 2563
6ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้6 ส.ค. 2563
7ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย6 ส.ค. 2563
8ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัย6 ส.ค. 2563
9ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น6 ส.ค. 2563
10ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบํารุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข6 ส.ค. 2563
11ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน6 ส.ค. 2563
12ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่6 ส.ค. 2563
13ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครอง 6 ส.ค. 2563
14ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา 6 ส.ค. 2563
15กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 ส.ค. 2563
16ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) 6 ส.ค. 2563
17คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช6 ส.ค. 2563
18พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.256212 มิ.ย. 2563
19ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.256012 มิ.ย. 2563
20ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.12 มิ.ย. 2563

123  >> >|