แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลfacebook

อาเซียน

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการประชาชนของเทศบาลตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ดศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/09/2562
วันนี้
58
เมื่อวานนี้
76
เดือนนี้
1,603
เดือนที่แล้ว
2,200
ปีนี้
1,603
ปีที่แล้ว
24,085
ทั้งหมด
159,200
ไอพี ของคุณ
52.203.18.65
ลำดับรายการวันที่
1พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2)27 เม.ย. 2564
2พระราชกฤษฎี ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256427 เม.ย. 2564
3คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช6 ส.ค. 2563
4ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) 6 ส.ค. 2563
5กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 ส.ค. 2563
6ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา 6 ส.ค. 2563
7ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครอง 6 ส.ค. 2563
8ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่6 ส.ค. 2563
9ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน6 ส.ค. 2563
10ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบํารุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข6 ส.ค. 2563
11ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น6 ส.ค. 2563
12ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัย6 ส.ค. 2563
13ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย6 ส.ค. 2563
14ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้6 ส.ค. 2563
15ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 6 ส.ค. 2563
16ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 6 ส.ค. 2563
17ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 3 25596 ส.ค. 2563
18ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท 25596 ส.ค. 2563
19สรุปสาระสาคัญพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 25626 ส.ค. 2563
20พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.256012 มิ.ย. 2563

123  >> >|