แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดfacebook

อาเซียน

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการประชาชนของเทศบาลตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการ

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/09/2562
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
51
เดือนนี้
386
เดือนที่แล้ว
1,370
ปีนี้
8,340
ปีที่แล้ว
53,214
ทั้งหมด
123,407
ไอพี ของคุณ
18.232.188.89
ลำดับรายการวันที่
1พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.256212 มิ.ย. 2563
2ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.256012 มิ.ย. 2563
3ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.12 มิ.ย. 2563
4รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256012 มิ.ย. 2563
5พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.256012 มิ.ย. 2563
6การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน28 ก.ย. 2562
7รัฐะรรมนูญ พ.ศ.๒๕๖๐28 ก.ย. 2562
8ระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐28 ก.ย. 2562
9พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ๒๕๓๗28 ก.ย. 2562
10พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙28 ก.ย. 2562
11พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด พ.ศ. ๒๕๓๙28 ก.ย. 2562
12พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้้นตอนกระจายอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒28 ก.ย. 2562
13พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖28 ก.ย. 2562
14พรบฬเทศบาล (ฉบับที่ ๑๓)พ.ศ.๒๕๕๒28 ก.ย. 2562
15พรบ.รักษาความสะอาดและความเป้นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๖๐28 ก.ย. 2562
16พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖)พ.ศ.๒๕๔๖28 ก.ย. 2562
17พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒28 ก.ย. 2562
18พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒28 ก.ย. 2562
19พรบ.ผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๓28 ก.ย. 2562
20พรบ.เทศบาล28 ก.ย. 2562

12  >> >|