“มุ่งสู่เมือง ป่าสวย น้ำใส ชัยวารีสะอาด ราษฎรปลอดภัย การศึกษาก้าวไกล ยิ่งใหญ่ประเพณี”

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

facebook

อาเซียน

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการประชาชนของเทศบาลตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ดศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/09/2562
วันนี้
48
เมื่อวานนี้
138
เดือนนี้
2,149
เดือนที่แล้ว
2,465
ปีนี้
11,371
ปีที่แล้ว
24,085
ทั้งหมด
168,968
ไอพี ของคุณ
3.238.176.43
ลำดับรายการวันที่
1คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ14 พ.ค. 2564
2คู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง29 เม.ย. 2564
3คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม29 เม.ย. 2564
4ขั้นตอนในการขอรับเงินอุดหนุนบุตร29 เม.ย. 2564
5พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.254214 พ.ค. 2563
6พราราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.254614 พ.ค. 2563
7ความรู้เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสาระสำคัญที่เกี่ย14 พ.ค. 2563
8พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 249614 พ.ค. 2563
9พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 14 พ.ค. 2563

1