“มุ่งสู่เมือง ป่าสวย น้ำใส ชัยวารีสะอาด ราษฎรปลอดภัย การศึกษาก้าวไกล ยิ่งใหญ่ประเพณี”

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลfacebook

อาเซียน

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการประชาชนของเทศบาลตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ดศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/09/2562
วันนี้
47
เมื่อวานนี้
46
เดือนนี้
406
เดือนที่แล้ว
2,916
ปีนี้
17,716
ปีที่แล้ว
32,230
ทั้งหมด
207,543
ไอพี ของคุณ
3.235.147.50-:- ประชาสัมพันธ์ผู้ใช้สิทธิล่วงหน้า 
-:- ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประชาชนที่เข้ามารับบริการหรือติดต่องานราชการกับเทศบาลตำบลชัยวารี 
-:- เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 
-:- เปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-:- ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-:- ประกาศ ขายทอดตลาด เทศบาลตำบลชัยวารี ประจำ 
-:- ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประชาชนที่เข้ามารับบริการหรือติดต่องานราชการกับเทศบาลตำบลชัยวารี  
-:- ประชาสัมพันธ์รับฝากขยะประจำเดือน กุมภาพันธ์์ 2565 
-:- กำหนดราคาทุนประเมินโรงเรือน 
-:- ประกาศปรับปรุงแก้ไขและกำหนดราคาทุนทรัพย์ที่ดินรอบบัญชี 2559-2562(แก้ไขเพิ่มเติม) 
กิจกรรมรณรงค์ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง Big Day
กิจกรรมอบรมโครงการเครือข่ายอาสาพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รับการสำรวจติดตามการประเมิน ITA ส่วนที่ 2 (EIT)บุคคลภายนอก
ประชุมการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี พ.ศ. 2566
ประชุมศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
บันทึกลงนามเจตจำนง (Memorandum of Intent) โครงการพัฒนาระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลอัตโนมัติต้นแบบสำเร็จรูป
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมสี่แยกบ้านนายสมศักดิ์ ไกรการ ไปทางทิศเหนือ สุดเขตเทศบาลฯ หมู่ที่ ๒ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมเดิมไปทางหนองปลาแหน่ง หมู่ที่ ๑๔ 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรเสริมเหล็กเดิมสี่แยกบ้านนายสมศักดิ์ ไกรการ ไปทางเทศเหนือ สุดเขตเทศบาล ม.2 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรเสริมเหล็กต่อจากคอนกรีตเสริมเหล็กไปทางหนองปลาแหน่ง หมู่ 14 
-:- ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรเสริมเหล็ก หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bigding) 
-:- ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรเสริมเหล็กต่อจากคอนกรีตเสริมเหล็กไปทางหนองปลาแหน่ง หมู่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bigding) 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรเสริมเหล็ก หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bigding) 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรเสริมเหล็กต่อจากคอนกรีตเสริมเหล็กไปทางหนองปลาแหน่ง หมู่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bigding) 
-:- ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทาง หมู่ 14 ถึง หมู่ที่ 6 บ้านนายเริ่ม โพธิ์ชัยหล้า ไปทางทิศเหนือเลี้ยวขึ้นไป ทางทิศตะวันออกไปบ้านหนองขุมเงิน หมู่ 14 ความกว้าง 1 เมตร ความยาวรวมสองฝั่ง 1700 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1700 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนำด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาด พัสดุที่ ชำรุด เเละเสื่อมสภาพจำนวน ๒๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒ 
-:- รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างห้องสมุดและห้องอาเซียนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมฝาปิด คสล. จากสี่แยกบ้านนางบุญมา หงษ์ศรีเมือง มาทางทิศ ตะวันตกถึงท้ายบล็อกคันเวิร์ท หมู่ที่ 12 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล ภายในบ่อกำจัดขยะเทศบาลตำบลชัยวารี 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมฝาปิด คสล.จากสี่แยกบ้านนายบุญจันทร์ สังคะทิพย์ ไปทางทิศตะวันตกถึงสามแยก เชื่อมท่อระบายน้ำเดิม หมู่ที่ 12 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด คสล.จากบ้านนายไสย์ สระเศษ ไปทางทิศเหนือถึงสี่แยกบ้าน นายบ่อ เวียงนนท์ หมู่ที่ 1 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ต่อเดิมทิศตะวันออกบึงชัยวารี ถึงบล็อกท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 13 
-:- ตารางแสดงวงเงินโครงการขยายไหล่ทาง หมู่ 14 ถึง หมู่ที่ 6 บ้านนายเริ่ม โพธิ์ชัยหล้า ไปทางทิศเหนือเลี้ยวขึ้นไป ทางทิศตะวันออกไปบ้านหนองขุมเงิน หมู่ 14  
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมฝาปิด คสล. จากสายแยกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอโพ 
-:- ตารางแสดงวงเงินโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 
-:- ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562  
-:- ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 


แผนที่ท่องเที่ยว
แงงเมืองข้าวจี่ใหญ่
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ม.๑๒ และ ๑๖ วิสาหกิจชุมชนจักสานกระติบข้าว บ้านศรีโพธิ์ชัย - ศรีโพธิ์คำ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ม. 1 กลุ่มข้าวจี่ไฮเทค 4.0


ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์คู่มือประชาชนสถิติอุบัติเหตุกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ดปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดร้อยเอ็ดระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐกรมบัญชีกลางกกต